این یک وبلاگ شخصی هست و نیست!

این یک وبلاگ شخصی هست و نیست
هست چون هم همین‌طوری تعریف شده و بناگذاشته شده.
نیست چون متعلق به نوشته‌ها و منتشرات یک شخص خاص نیست.
جایی است برای بیان و ابراز. برای هر که در لحظه درکی از جهان خود دارد هرچند ساده .
برای آنکه حرفی در گلویش مانده که با بیرون‌ریختنش به کشفی تازه دست می‌یابد.
به هر شکل و قالب: نوشته، داستان، شعر، نقاشی، طراحی، عکس، پادکست، ویدئوکست و …

اینجا برای توست. برای بیان تو

Leave a reply:

Your email address will not be published.