دانایی را اسارت در دانش خود چه سود؟

Leave a reply:

Your email address will not be published.