حوصله

طولانی بود متن
ارزش خوندن هم داشت
اما نویسنده اش خیلی حوصله نداشت !

"تنها" گمشده میان سنت و مدرنیته ، "تنها" رها شده در برزخ رفتن و ماندن ، "تنها" معلق میان زمین و آسمان ، "تنها" و دیگر هیچ .

خودخنده‌زنی

چهل‌سالگی

پل‌ها را دوست دارم

Leave a reply:

Your email address will not be published.