خرد

خرد

گم کرده ام تو را

چه دنیای عجیبی!

ملکه سیاه

Leave a reply:

Your email address will not be published.