گم کرده ام تو را

این بار زنده می خواهمت
نه در رویا نه در مجاز
این که خسته بیای
بنشینی در برابرم در این کافه پیر
نه لبخند بزنی آنگونه که در رویاست
و نه نگاه عاشقانه بدوزی در نگاهم
صندلی ات را عوض کنی
در کنارم بنشینی
سر خسته ات را روی شانه ام بگذاری
و بجای دوستت دارم بگویی
گم کرده ام تورا، کجائی؟

کلوناریس
برگردان: احمد یوری

"تنها" گمشده میان سنت و مدرنیته ، "تنها" رها شده در برزخ رفتن و ماندن ، "تنها" معلق میان زمین و آسمان ، "تنها" و دیگر هیچ .

روایت این روزها

Leave a reply:

Your email address will not be published.