اسب عصاری

من یک اسبم!

چند روز گذشته دوباره شده بودم اسب عصاری. بسته و بند کارهای تمام‌نشدنی و گرفتار استعاره پرتقلای ذهنی‌ام: ماراتون پایان‌ناپذیر با عقربه زمان. امروز دوباره

ادامه مطلب »