ترس

آزادی در قرنطینه

آزادی در قرنطینه

برنامه روزهایم در حال تغییر است. آزادی روزهای قرنطینه دارد تمام می‌شود. خنده‌دار است که آزادی و قرنطینه را کنار هم گذاشته‌ام!‌ ظاهرش غریب می‌نماید

ادامه مطلب »