تعامل

در ستایش گفت و گوی

غورکردن در خود، رشد فردی و جوریدن احوالات خویش برای اصیل‌زیستن و صیقل‌دادن خود از زوايد آشکار و پنهان در این مدت خوب به‌کارم آمده

ادامه مطلب »