دودوک

اندوه دراز شب

نه رنگی از بیهودگی در آن هست نه کرختی ولی به ژرفای خود اندوه، تنهاست. و با نفوذ بی‌چون‌وچرای تنهایی سیال است در دریای خیال

ادامه مطلب »