شب

لکه‌های خاکستری

از این روزهای تکراری، از این همه زنجیرهای پیوسته بیداری، خوردن، خوابیدن، حرف‌های تکراری، جاها و آدم‌های تکراری چه چیزی حاصل می‌شود؟‌ از شب‌هایی که

ادامه مطلب »

اندوه دراز شب

نه رنگی از بیهودگی در آن هست نه کرختی ولی به ژرفای خود اندوه، تنهاست. و با نفوذ بی‌چون‌وچرای تنهایی سیال است در دریای خیال

ادامه مطلب »