مادرانگی

مادرانگی برای خویشتن

ترجیع‌بند رویاهایم کودکی است که نگاهش می‌دارم در دنیای رنگ‌های آزاد در حبابی شیشه‌ای دورِ دور، دورتر از تمام کله‌های پرعدد تا بچرخد رها در

ادامه مطلب »